logo

ההיסטוריה שלנו


מבית התינוקות למרכז ויצו למשפחה ע"ש רבקה זיו

ויצו - בית התינוקות 1924 - 1975 הוקם בזכות תרומתן האישית של המתנדבות וחברות הפדרציה של WIZO UK.

הקמת "בית התינוקות" הראשון בארץ ישראל הייתה אבן דרך בהתפתחות היישוב הציוני ותחילת דרכו של פרויקט ייחודי אשר בעקבותיו נוסד שירות "טיפת חלב". מתוך אהבת הארץ והחזון הציוני, תרמו וייסדו נשות ויצו אנגליה ואירלנד מוסד שייתן מענה לצורכי החברה והקהילה הנבנית בארץ בתקופת הצנע ומאורעות פוליטיים שלפני קום המדינה. "בית התינוקות" היה אחד המוסדות הראשונים בארץ לילדים חסרי בית או משפחה, מחלקות אשפוז וטיפול רפואי לילדים, בית-ספר לאחיות מטפלות וספרייה.

במחצית שנות השבעים של המאה העשרים בעקבות שינויים בתפיסות חברתיות וחינוכיות, התבססותם של שירותים ציבוריים לקהילה ויציאת נשים למעגל העבודה בישראל - סיים בית התינוקות את תפקידו ההיסטורי, נסגר בית-הספר לאחיות מטפלות ובמקומם הוקמו בהדרגה מעון היום וכיתות להכשרה מקצועית לבני נוער (לימים ויצו - בית-ספר תיכון מקצועי). לצד אלה התקיימו: מועדון גיל הזהב, בית התלמיד, קליטת  עלייה, טיפול והעצמת נשים ועוד...

ברבות הימים התחדש שמו של "בית התינוקות" והיה ל"מרכז ויצו למשפחה ע"ש רבקה זיו", לזכרה של מייסדת תנועת ויצו. מרכז ויצו למשפחה ע"ש רבקה זיו היה והינו ספינת דגל, מוסד שתרם תרומה חשובה מאין כמוה לפיתוח הישגים, קליטת עלייה והנחת אבני יסוד לשירותי רווחה, בריאות וקהילה בישראל.