logo

תכנית חינוך חברתי

רציונל התכנית

בבית הספר מוקדשים משאבים רבים לחינוך החברתי, מתוך הכרה בחשיבות חשיפתם של התלמידים לפעילות חברתית- לימודית- רגשית חויתית. זאת- במטרה לפתח את אישיותם, כשרונותיהם ותחומי התעניינותם של התלמידים באופן שיביא למיצוי יכולתם. וכן, לפתח יכולות וכשירויות חברתיות של התלמידים לקידום תהליכי הסתגלות, להגברת תחושת מעורבות, שייכות ואחריות לקבוצה ולקהילה בה הם חיים.  כמו כן, החינוך החברתי מדגיש את טיפוח מודעותו של המתבגר להיות ישראלי בן למורשת ולתרבות היהודית.

מבנה התכנית

התכנית בנויה במבנה ארבע שנתי (כיתות ט'-י"ב) על מנת לתת מענה למכלול תחומי עניין וכישורים בכל שנות שהותו של התלמיד בבית הספר וליצירת רצף פדגוגי איכותי בשלבי החינוך השונים ולקדם בו בזמן מטרות לטווח קצר ומטרות לטווח הארוך.

התכנית היא גדולה ומגוונת, מתחשבת בגילם של התלמידים, בתחומי העניין שלהם ובצרכים החברתיים. זאת, מתוך הבנת החשיבות בלמידת מיומנויות, רכישת ערכים וחינוך לחיים עצמאיים. כמו כן, התכנית  מתבססת ופועלת בשיתוף עם התכניות הייעוצית והפדגוגית, ומאפשרת לתלמידים שימוש במגוון גדול יותר של ערוצי התנסות (שימוש בחושים, בהמחשות חזותיות, בחוויות רגשיות, התנסות מעשית וכד'), ערוצים אשר אינם יכולים  לבוא לידי ביטוי במסגרת הכיתתית הפורמלית. 

התכנית נבנית על ידי הרכזת החברתית מתוך ראיה רחבה של הצרכים הבית ספריים ושל צרכי של התלמידים, זאת- בהלימה לתכנית החברתית קהילתית  לביה"ס העל יסודי של משרד החינוך ומנהל חברה ונוער.

התכנית החברתית כוללת

הפעילות החברתית כוללת : טיולים, סיורים לימודיים, צפייה מודרכת בסרטים, הרצאות, השתתפות בסדנאות (הכנה לצה"ל, חינוך מיני, חינוך נגד אלימות, מניעת התמכרויות, נהיגה צעירה) ועוד.     

      

"הטוב והמעולה שבנפש האדם, יכול לצמוח ולגדול

במידה שיהא האדם מחובר לציבור ומעורה בו"

(אלברט  איינשטיין)